Pawise Lounge Cat Scratcher ที่ลับเล็บแมว

390 ฿
  • กระดาษข่วน
  • ที่ลับเล็บแมว
  • แมวได้ผ่อนคลาย สนุกสนานกับการข่วนกระดาษ
  • เล่นตามสัญชาติญาณตามธรรมชาติ

You may also like

Recently viewed