Petsimo dog 85g.

30 ฿
ประกอบด้วยอาหารสุนัข 5 รสชาติ (5 กระป๋อง) ได้แก่ - Tuna Chunk with vegetable in gravy : เพ็ทซิโม่ อาหารสุนัข ปลาทูน่าหน้าผักในน้ำเกรวี่ (1 กระป๋อง) - Chicken chunk with liver and vegetable in Gravy : เพ็ทซิโม่ อาหารสุนัข ไก่หน้าตับไก่และผักในน้ำเกรวี่ (1 กระป๋อง) - Chicken flake with salmon in Jelly : เพ็ทซิโม่ อาหารสุนัข ไก่หน้าปลาแซลมอนในเยลลี่ (1 กระป๋อง) - Chicken flake with beef in Gravy : เพ็ทซิโม่ อาหารสุนัข ไก่หน้าเนื้อวัวในน้ำเกรวี่ (1 กระป๋อง) - Chicken flake with beef and pumpkin in Jelly : เพ็ทซิโม่ อาหารสุนัข ไก่ผสมเนื้อวัวและฟักทองในเยลลี่ (1 กระป๋อง)

You may also like

Recently viewed